ცხელი ხაზი : 599647050

ბუნება და კლიმატი

კლიმატი - სუბტროპიკული.

წყლის ძირითადი არტერიები:

მდ.ენგური, მდ. ჭანისწყალი, მდ. მაგანა.

 

    Nature and climate

 

  Climate - subtropical.

  The basic arteries of water:

   River, river Chanistskali, river  Magana.

გააზიარე