ცხელი ხაზი : 599647050

შეკრებისა და მანიფესტაციის ორგანიზების შესახებ მუნიციპალიტეტის ინფორმირება

შეკრებებისა და მანიფესტაციების ჩატარების წესს განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია , საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, ეს კანონი და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო  ნორმატიული  აქტები. ეს კანონი აწესრიგებს პირების მიერ საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული უფლების განხორციელებას − წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბონ საჯაროდ და უიარაღოდ, როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ.

დეტალური ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთე საქართველოს კანონი შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ

გააზიარე